НКРС приняла Порядок доступа к кабельной канализации электросвязи

"Про затвердження Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв’язку" 09.04.2009  № 1449

Відповідно до статей 18, 57-61 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія з питань регулювання зв’язку України

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок доступу до кабельної каналізації електрозв’язку, що додається.

2. Департаменту телекомунікацій разом з Юридичним управлінням подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України 09.04.09 № 1449

 

Порядок доступу до кабельної каналізації електрозв’язку

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України “Про телекомунікації” (далі - Закон), Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2008 № 971, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005р. № 720:

- визначає порядок використання кабельної каналізації електрозв’язку (далі – ККЕ) з метою забезпечення безперешкодного доступу до місцевої телекомунікаційної мережі операторам/провайдерам телекомунікацій;

- регулює відносини між операторами/провайдерами телекомунікацій (замовників) та власників ККЕ які мають намір на договірних засадах спільно використовувати ККЕ для своїх потреб;

- встановлює правила недискриминаційного доступу та ефективного використання ККЕ суб’єктами господарювання різних форм власності.

 

1.2. Контроль за виконанням вимог цього Порядку здійснює Національна комісія з питань регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ).

 

2. Визначення термінів

Терміни, які вживаються у цьому Порядку, наведені в статті 1 Закону. Інші терміни, що наведені в цьому Порядку, уживаються в такому значенні

вільна ємність ККЕ – наявність вільних та частково задіяних каналів кабельної каналізації, труб в мостах та мостових переходах, місць для прокладання кабелів в колекторах та тунелях які не передбачені для використання в найближчі 24 місяці.

власник ККЕ – оператор, провайдер телекомунікацій, суб’єкт господарювання, на балансі якого знаходяться лінійно-кабельні споруди набуті за належною правовою підставою, призначені для забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального користування;

доступ до ККЕ – забезпечення можливості прокладання кабелів електрозв’язку в каналах кабельної каналізації електрозв’язку шляхом виконання комплексу організаційно – технічних заходів для взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж та/або надання телекомунікаційних послуг споживачам

замовник – суб’єкт господарювання (оператор/провайдер), який замовляє та/або отримує послуги доступу до ККЕ для власних потреб та надання телекомунікаційних послуг і може бути власником ККЕ.

кабельний ввід – спеціально обладнане приміщення вводу кабелів (шахта), що розміщується в підвальному (цокольному) приміщенні, а в будинках без підвалу – на першому поверсі, з улаштуванням приямка;

кабельна каналізація електрозв’язку – складова телекомунікаційних мереж в межах міста, району, яка включає канально - колодязні споруди, кабельні вводи, місця в колекторах та тунелях, труби в мостах та мостових переходах, що призначені для прокладання магістральних, з’єднувальних, розподільчих мідних та оптичних кабелів електрозв’язку і монтажу супутнього лінійного устаткування. канально – колодязні споруди (ККС) - сукупність колодязів та блоків каналів поєднаних між собою, що призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів електрозв’язку;

планові роботи – ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування, метою яких є відтворення первинного стану колодязів, блоків каналів ККЕ та кабелів електрозв’язку, прокладених оператором/провайдером у ККЕ;

позапланові роботи – відновлювальні ремонтні роботи, пов’язані з ліквідацією аварій колодязів, блоків каналів ККЕ та кабелів електрозв’язку, прокладених оператором/ провайдером у ККЕ;

пошкодження ККЕ – стан кабельної каналізації, який впливає, або може впливати на технічний стан кабелів електрозв’язку, але не призводить до аварії в телекомунікаційній мережі;

робочий день – кожний день тижня за виключенням вихідних днів, встановлених законодавством;

технічні умови (ТУ) - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги.

 

3. Порядок укладення і розірвання договорів про використання ККЕ.

 

3.1. Порядок надання запитів про можливість доступу до ККЕ

 

3.1.1. Загальні положення.

З метою встановлення можливості доступу до ККЕ замовник телекомунікацій має право звернутися до власника ККЕ, а при необхідності - до власника майнового комплексу (мости, мостові переходи, колектори, тунелі в тому числі і метрополітену), з запитом про можливість доступу до кабельної каналізації (далі запит).

До запиту додається:

- копія повідомлення НКРЗ про включення оператора/провайдера до реєстру суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій;

- копія договору про надання телекомунікаційних послуг на об’єктах, щодо яких надано запит (за бажанням оператора/провайдера що звертається із запитом);

- копія картограми прокладання існуючого кабелю замовника на ділянці, де планується його використання.

Запит подається виключно для прокладання одного кабелю на одній ділянці.

 

3.1.2. Порядок розгляду запитів.

Власник ККЕ здійснює перевірку наявності та правильності оформлення документів доданих до запиту без стягнення за це оплати та у разі виявлення недоліків протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту повідомляє про це замовника.

У строк до 14 робочих днів, починаючи з дати подачі замовником запиту, або отримання від замовника листа про усунення недоліків щодо повноти та правильності наданих документів, власник ККЕ зобов’язаний надати позитивну відповідь щодо можливості доступу до кабельної каналізації з видачею відповідних ТУ, або:

а) запропонувати іншу можливу альтернативну пропозицію на базі своїх вільних ресурсів, або на базі вільних ресурсів інших суб’єктів господарювання;

б) вказати мотивовану причину відмови у видачі ТУ.

Власник ККЕ має право відмовити замовнику у видачі ТУ виключно з наступних причин:

- наявність простроченої, на протязі трьох місяців, заборгованості замовника за раніше отримані послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку надані, власником ККЕ;

- у разі, якщо замовник протягом 10 робочих днів з моменту отримання листа про усунення недоліків не усунув їх, та не повідомив про це власника ККЕ.

У випадку, якщо замовник погодиться на альтернативну пропозицію він повинен подати власнику ККЕ остаточний запит (без додавання первинних документів) у строк, який не перевищує 7 робочих днів з дня отримання представлених власником ККЕ пропозицій.

У разі позитивної відповіді на остаточний запит щодо можливості доступу до кабельної каналізації електрозв’язку власник ККЕ до неї додає:

- технічні умови, на підставі яких замовник розробляє або замовляє розробку робочого проекту;

- дані щодо осіб, які мають право від імені власника ККЕ погодити робочий проект та особи, відповідальної за зв’язки з замовником;

- проект договору на використання ККЕ.

ТУ на прокладання кабелів є дійсними на протязі одного року з дня видачі.

Якщо замовник не погодив робочий проект відповідно до виданих ТУ, та не звернувся за подовженням строку їх дії, зазначені ТУ вважаються такими, що втратили чинність.

Повторне отримання ТУ здійснюється замовником відповідно до пунктів 3.1.1, 3.1.2 цього Порядку на загальних підставах.

 

3.1.3. Робочий проект прокладання та монтажу кабелю електрозв’язку у ККЕ.

Робочий проект прокладання та монтажу кабелю електрозв’язку має відповідати вимогам державних будівельних норм.

 

3.1.4. Порядок погодження робочого проекту.

Робочий проект подається на погодження власнику ККЕ не пізніше, ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії ТУ.

Власник ККЕ протягом 10 робочих днів перевіряє повноту та правильність оформлення робочого проекту. У разі виявлення недоліків,

письмово інформує про це замовника з викладенням їх переліку. Якщо зауваження до робочого проекту не надані замовнику у письмовій формі, робочій проект вважається прийнятим на погодження.

Замовник протягом 10 робочих днів усуває виявлені недоліки та надає робочий проект власнику ККЕ на повторний розгляд. При цьому висунення будь яких нових зауважень з боку власника ККЕ, окрім наданих раніше, при повторному розгляді проектної документації не допускається.

Якщо робочий проект повний та оформлений згідно з виданими ТУ, власник ККЕ зобов’язаний його погодити. Якщо робочий проект не погоджено, власник ККЕ у письмовій формі інформує про це замовника, наводячи детальне обґрунтування відмови.

Власник ККЕ зобов’язаний погодити або письмово повідомити замовника про відмову у погодженні робочого проекту протягом 10 робочих днів з дня отримання відповіді про усунення недоліків або з моменту закінчення строку наданого на виявлення цих недоліків.

Погодивши робочий проект власник ККЕ проводить бронювання вільних ресурсів на 30 робочих днів. За заявою замовника, поданою до закінчення строку бронювання, власник ККЕ подовжує строк бронювання вільних ресурсів на 15 робочих днів.

Власник ККЕ звільняє заброньовані вільні ресурси у тому випадку, якщо до закінчення строку бронювання замовник не уклав Договір на використання ККЕ.

 

3.2. Порядок укладання договорів на використання ККЕ

Власник ККЕ протягом 7 робочих днів з дати погодження робочого проекту повинен надати замовнику проект договору на використання кабельної каналізації для розгляду, погодження змістовної частини або надання своїх пропозицій, та подальшого укладання.

Власник ККЕ зобов’язаний укласти з замовником договір про використання кабельної каналізації не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку бронювання.

 

3.2.1. Обов’язкові вимоги до договорів про використання ККЕ

Договір про використання ККЕ повинен відповідати нормам чинного законодавства та містити:

1) Технічні характеристики (кількість, діаметр та довжину кабелю, кількість каналів тощо).

2) Зобов'язання сторін щодо розподілу відповідальності за експлуатацію та обслуговування технічних засобів, інженерних об'єктів та виробничих споруд, які прокладаються в ККЕ.

3)Порядок проведення експлуатаційних робіт (планових/позапланових) в ККЕ.

4) Порядок взаєморозрахунків за спільне використання ККЕ

5) Порядок вивільнення ресурсів в ККЕ (демонтаж кабелю).

6) Санкції за порушення умов договору.

7) Процедуру розв’язання спорів.

8) Строк дії та умови розірвання договору.

При цьому власнику ККЕ забороняється включати до договору пункти які передбачають ремонт чи дообладнання замовником колодязів, блоків каналів ККЕ чи зазнання витрат спрямованих на ці роботи, а також пункти які передбачають передачу прокладених замовником кабелів електрозв’язку на баланс власника ККЕ.

Будь-які зміни, що вносяться до договору про використання ККЕ за результатами узгодження технічних умов, затвердження проектної

документації, реалізації робочого проекту, модернізації та/або переконфігурації телекомунікаційних мереж, оформлюються у вигляді додаткових угод до договору.

 

3.2.2. Строк дії та продовження терміну дії договору

Строк дії договору про використання ККЕ має бути не менше 3 років, якщо інше не обумовлено договором.

Сторони зобов’язані попередити одна одну про розірвання договору про використання ККЕ не менше ніж за три місяці до закінчення терміну дії договору.

Якщо сторони договору не повідомили одна одну про припинення терміну дії договору, даний договір вважається продовженим на 1 рік, або на строк обумовлений у договорі.

 

3.2.3. Листування сторін.

Листування сторін здійснюється рекомендованими листами або з використанням кур’єрської доставки.

 

3.3. Процедури розв’язання спорів сторін, які стосуються доступу до ККЕ

Спори між сторонами (замовником та власником ККЕ), які виникають на будь яких етапах підготовки та виконання договору, вирішуються шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів. Консультації та переговори, проводяться уповноваженими представниками замовника та власника ККЕ після попереднього повідомлення однієї зі сторін про ініціювання проведення переговорів.

Якщо за результатами переговорів остаточно з’ясовано, що сторони договору не можуть дійти згоди, розбіжності сторін оформлюються у вигляді протоколу розбіжностей, після чого заявник може подати письмове звернення на адресу НКРЗ щодо досудового вирішення спору відповідно до процедури визначеної чинними нормативними документами з питань взаємоз’єднання

телекомунікаційних мереж.

При досудовому вирішення спору власники ККЕ на вимогу НКРЗ зобов'язані надавати інформацію про ємність, заповнення та наявність вільних ресурсів власної ККЕ на визначених ділянках.

У разі неможливості вирішення спору між сторонами шляхом переговорів, спір вирішується у судовому порядку.

 

4. Порядок доступу до ККЕ

Доступ до кабельної каналізації власник ККЕ надає замовнику відповідно до умов, визначених у договорі. В залежності від діаметра телекомунікаційних кабелів замовника, власник ККЕ надає місце в кабельній каналізації в обсязі, необхідному для прокладання даного кабелю за умови, що в одному каналі кабельної каналізації сума діаметрів кабелів, які прокладаються, не перевищуватиме 0,75 діаметра каналу.

При цьому норми зайнятості каналів у ККЕ регулюються власником ККЕ у відповідності до вимог пунктів 3.10 – 3.21 ВБН В.2.2 - 45 -1 – 2004.

 

4.1. Порядок проведення монтажних робіт в ККЕ.

Для отримання допуску на виконання робіт з реалізації робочого проекту замовник повинен письмово звернутись до власника ККЕ.

У зверненні замовника визначається ділянка (ділянки), на яких планується виконання робіт відповідно до робочого проекту, та строки їх проведення.

До звернення додається:

- гарантійний лист замовника, яким він доручає підрядній організації виконання будівельних робіт (у випадку залучення);

- технологічна карта або графік виконання робіт;

- копія робочого проекту;

- копія договору на використання ККЕ;

- копія квитанції про оплату використання ККЕ згідно з діючим договором.

Власник ККЕ протягом 3 робочих днів з дня реєстрації звернення перевіряє надані документи, проводить обстеження технічного стану ККЕ і організує здачу замовнику (підряднику) ККЕ на ділянці (ділянках), на яких планується виконання робіт з оформленням відповідного акту.

Замовник (підрядник замовника) проводить оплату за технічний нагляд власником ККЕ.

На наступний робочий день, після здійснення оплати за технічний нагляд власник ККЕ оформлює допуск на проведення монтажних робіт в кабельній каналізації, після чого замовнику (підряднику) видаються ключі від запорів ККЕ.

При наданні допуску на виконання робіт власник ККЕ призначає інспектора технічного нагляду, який здійснює нагляд за виконанням робіт замовником у ККЕ. Замовник (підрядник) зобов’язаний провести монтаж кабелів згідно робочого проекту. Монтажні роботи можуть бути виконані замовником або його підрядником виключно під наглядом інспектора технічного нагляду власника ККЕ.

Не пізніше 3 робочих днів після виконання робіт, замовник письмово звертається до власника ККЕ щодо призначення Комісії з прийняття об’єкту будівництва в експлуатацію (далі - Комісія).

Комісія протягом 5 робочих днів з дня отримання звернення проводить прийняття об’єкту спільно з представником замовника. Комісія одночасно аналізує попередній акт технічного стану ККЕ і технічний стан ККЕ на ділянці (ділянках), на яких замовником (підрядником) виконувались роботи з реалізації робочого проекту та приймає об’єкт будівництва в експлуатацію. У разі виявлення недоліків, представниками власника ККЕ складається акт про виявлення дефектів, який надається замовнику.

За результатами усунення недоліків згідно з актом про виявлення дефектів, але не пізніше 3 робочих днів, Комісія повторно проводить прийом об’єкту в експлуатацію. За результатами роботи Комісії складається акт прийняття в експлуатацію об’єкту будівництва (далі - акт).

В акті визначається:

- обсяг виконаних робіт;

- відповідність виконаних робіт робочому проекту;

- кількість годин нагляду.

Акт складається у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін і має бути підписаний представниками сторін.

Відмова у підписанні акту однією зі сторін фіксується у акті та вказується причина даної відмови.

Будь-які роботи, які будуть виконуватися замовником або підрядниками, що діють від його імені, у кабельній каналізації, повинні відповідати ДБН А.2-2-3-2004, ВБН В.2.2-45-1-2004, КНД 45-189-2003.

 

4.2.Експлуатаційні роботи у ККЕ

Планові експлуатаційні роботи можуть виконуватися в кабельній каналізації замовником або підрядником, що діє від їхнього імені виключно під наглядом інспектора технічного нагляду власника ККЕ. У повідомленні, яке надсилається замовником за 3 робочих дні до

початку планованих експлуатаційних робіт, вказується планований об’єм та приблизний час проведення робіт. До повідомлення додається гарантійний лист про оплату за нагляд інспектора технічного нагляду власника ККЕ.

Позапланові експлуатаційні роботи проводяться у випадку виникнення аварії. Замовник зобов’язаний сповістити про це власника ККЕ по телефону з подальшим підтвердженням факсимільним повідомленням.

У факсимільному повідомленні необхідно вказати час початку проведення позапланових робіт. При цьому підтвердження про проведення позапланових робіт факсимільним повідомленням має поступити до власника ККЕ не пізніше ніж через:

- 2 години з моменту отримання власником ККЕ телефонного повідомлення, в робочі дні (9:00 – 18:00);

- 4 години з моменту отримання власником ККЕ телефонного повідомлення в робочі дні (18:00 – 22:00);

- 6 годин з моменту отримання власником ККЕ телефонного повідомлення у нічний час (22:00 – 9:00), вихідні та святкові дні.

На підставі повідомлення власник ККЕ надає замовнику можливість доступу до кабельної каналізації під наглядом інспектора технічного нагляду.

Кожного разу після завершення замовником експлуатаційних робіт (планових або позапланових) сторони підтверджують виконання робіт відповідним Актом прийому виконаних робіт, підписаним сторонами.

Факт відмови у підписанні Акту прийому виконаних робіт будь-якою зі сторін фіксується у ньому, при цьому вказується причина відмови.

Оплата за нагляд при виконанні позапланових робіт, проводиться замовником на протязі 3 робочих днів після підписання Акту.

 

4.3. Порядок усунення пошкоджень ККЕ

У випадку виявлення однією зі сторін пошкодження ККЕ, яке впливає або може впливати на технічний стан кабелів електрозв’язку, сторони зобов’язані негайно повідомити одна одну про виявлений факт та підтвердити його факсимільним повідомленням.

Впродовж 3 робочих днів з дати отримання однією зі сторін повідомлення щодо пошкодження ККЕ, сторони зобов’язані скласти та підписати акт визначення технічного стану ККЕ.

Пошкодження кабельної каналізації мають бути усунені власником ККЕ протягом 14 робочих днів з дати підписання акту про визначення її технічного стану, а у випадку появи небезпеки аварії – негайно, після отримання телефонного повідомлення власником ККЕ.

Якщо усунення пошкодження ККЕ потребує отримання дозволів, передбачених законодавством, адміністративних рішень або проведення погодження з третіми сторонами, зокрема з відповідними територіальними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, відлік терміну усунення пошкодження, розпочинається з дати отримання усіх необхідних дозволів, рішень органів державної влади або з дня, визначеного у цих документах.

 

4.4. Вивільнення ресурсів зайнятої ККЕ

Замовник зобов’язаний демонтувати кабелі електрозв’язку протягом 20 робочих днів з дня розірвання договору або закінчення терміну дії договору, якщо сторони не визначать іншого терміну.

У випадку, якщо замовник не проведе демонтування кабелів електрозв’язку у вищевказані терміни, власник ККЕ має право демонтувати з ККЕ кабелі електрозв’язку замовника за власний рахунок та на ризик замовника з урахуванням витрат та ризиків відповідно до умов договору.

У разі, якщо на день припинення договору між замовником та власником ККЕ має місце спір, який на даний час не вирішено у встановленому порядку, демонтаж та видалення кабелю із ККЕ забороняється до вирішення спору: вступу в дію рішення суду або рішення НКРЗ.

 

5. Порядок розрахунків та оплати

 

5.1. Оплата послуг власнику ККЕ

За отримання доступу до ККЕ, виконання робіт з реалізації проектних рішень та використання ККЕ замовних здійснює оплату власнику ККЕ за такі послуги:

- розробка та видача ТУ;

- нагляд власником ККЕ;

- використання кабельної каналізації.

 

5.2 Вартість розробки ТУ

Вартість розробки ТУ визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.1999 № 2328 “Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу”.

 

5.3. Розмір плати за нагляд власника та використання ККЕ

Розмір плати за нагляд власником та щомісячна плата за використання кабельної каналізації визначається власником на основі собівартості цих робіт з урахуванням отримання власником ККЕ прибутку на договірних засадах із замовниками.

Якщо власник та замовник не можуть дійти згоди, замовник може подати письмове звернення на адресу НКРЗ щодо досудового вирішення спору, відповідно до процедури, визначеної чинними нормативними документами з питань взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж.

 

Директор Департаменту телекомунікацій

В.П.Гресько

Twitter
SocButtons v1.5

Добавить комментарий

Обращайтесь к посетителям сайта так, как вы хотите чтобы они обращались к вам

Допрос

Ваш провайдер?

Воля - 11.7%
Укртелеком - 22.1%
Киевстар - 12.7%
Фринет O3 - 3.1%
Датагруп - 3.2%
Триолан - 5.7%
Вега - 2.9%
Тенет - 1.4%
Airbites - 1.7%
Фрегат - 1.9%
Билинк - 0.8%
Ланет - 2.3%
Другой - 18.8%
Кто здесь? - 11.9%

Количество голосов: 17826
Голосование в этом опросе окончено Включено: 15 Дек 2021 - 00:00
Вы здесь: Главная Пресса НКРС приняла Порядок доступа к кабельной канализации электросвязи