Утвержден план мероприятий по развитию информационного общества в Украине

Кабинет Министров Украины, действуя в соответствии с Законом №537-V, принятым Верховной Радой 9 января 2007 г., утвердил План мероприятий на 2007-2015 гг., направленных на развитие информационного общества в нашей стране.

Программа состоит 57 пунктов и, по данным Ассоциации IT-дистрибьюторов, включает ряд внесенных ею предложений, в том числе в части обеспечения налогового стимулирования инвестиционной деятельности предприятий, работающих в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а также создания при Кабмине консультативного совета, состоящего из представителей исполнительной власти и общественных организаций.

 

Источник: АИН

 

Ниже мы публикуем полный текст данного документа.

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 15 серпня 2007 р. № 653-р

 

Київ

 

Про затвердження плану заходів з виконання завдань,
передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку

                інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки"

 

1. Затвердити план заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки", що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подавати щороку до 10 січня, що настає за звітним періодом, Мінтрансзв’язку інформацію про хід виконання заходів для її узагальнення та подання до 10 лютого Кабінетові Міністрів України.

 


Прем’єр-міністр України                                          В. ЯНУКОВИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 15 серпня 2007 р. ¹ 653-р

 

ПЛАН

заходів з виконання завдань, передбачених Законом

України "Про Основні засади розвитку інформаційного

суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки"

 

1.   Ураховувати під час розроблення програм економічного та соціального розвитку питання щодо розвитку інформаційного суспільства.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Постійно.

 

2.    Підготувати пропозиції щодо утворення при Кабінеті Міністрів України міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства як консультативно-дорадчого органу у складі представників центральних органів виконавчої влади та за участю громадських організацій.

Мінтрансзв’язку, інші центральні та місцеві  органи виконавчої влади.

Грудень 2007 року.

 

3.    Запровадити проведення засідань за круглим столом, семінарів, відеоконференцій за участю керівників органів державної влади, лідерів політичних партій, учених та представників бізнесу для обговорення питань розвитку інформаційного суспільства.

Держкомтеле­радіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Постійно.

 

4.    Забезпечувати висвітлення через засоби масової інформації та Інтернет даних про стан виконання заходів з розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Держкомтеле­радіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Постійно.

 

5.   Сприяти створенню в засобах масової інформації тематичних рубрик та програм з питань розвитку інформаційного суспільства.

Держкомтелерадіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

2008 – 2012 роки.

6.    Утворити при органах виконавчої влади громадські ради для проведення експертної та консультативної діяльності з питань розвитку інформаційного суспільства.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади.

2008 рік.

 

7.   Визначити у центральних та місцевих органах виконавчої влади відповідальну особу з питань розвитку інформаційного суспільства з числа заступників керівника.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Грудень 2007 року.

 

8.   Покласти на структурні підрозділи з питань розвитку та впровадження інформаційних технологій обласних та районних держадміністрацій функції забезпечення розвитку інформаційного суспільства.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Грудень 2007 року.

 

9.   Удосконалити механізм формування і виконання Національної програми інформатизації.

Мінтрансзв’язку, Мінфін, Мінекономіки, Держкомтеле­радіо.

2007 – 2008 роки.

 

10.   Забезпечити збільшення обсягів фінансування Національної програми інформатизації з включенням до її складу всіх програм та проектів інформатизації, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

Мінтрансзв’язку, Мінфін, Мінекономіки, Держкомтеле­радіо.

2008 рік.

 

11.     Забезпечити розроблення та запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства.

Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо, інші центральні органи виконавчої влади.

2007 – 2008 роки.

 

12.   Підготувати пропозиції щодо внесення змін до системи державних статистичних спостережень з метою створення системи моніторингу розвитку інформаційного суспільства.

Мінтрансзв’язку.

2008 – 2009 роки.

 

13.   Розробити проекти:

Інформаційного кодексу України.

Держкомтелерадіо, Мін’юст,
інші центральні органи виконавчої влади.

2009 рік;

Закону України "Про електронну комерцію".

Мінтрансзв’язку, Мінекономіки, Мін’юст, Мінфін.

2009 рік.

 

14.   Розробити проекти законів про внесення змін до Законів України:

"Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (щодо удосконалення системи реєстрації друкованих засобів масової інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій).

Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади.

2008 – 2009 роки;

 

"Про видавничу справу" (щодо удосконалення порядку внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій).

Держкомтелерадіо, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади.

2008 – 2009 роки;

 

"Про інформаційні агентства" (щодо удосконалення системи державної реєстрації інформаційних агентств та визначення правового статусу засобів масової інформації, що створюють виключно електронні інформаційні ресурси).

Держкомтелерадіо, Мін’юст,
інші центральні органи виконавчої влади.

2008 рік;

 

"Про звернення громадян", "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (щодо звернень громадян, які подаються з використанням Інтернет та цифрового підпису, запровадження в органах виконавчої влади систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису).

Мінтрансзв’язку, Мін’юст, Держкомтеле­радіо, інші центральні органи виконавчої влади.

2008 рік.

 

15.  Підготувати проекти нормативно-правових актів з питань:

впровадження механізмів та регламентів надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування інформаційних послуг юридичним та фізичним особам через Інтернет.

Мінтрансзв’язку, Головдерж­служба, Держкомтелерадіо, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади.

2008 – 2010 роки;

 

забезпечення інформаційної безпеки, зокрема захисту інформаційних ресурсів, порядку виявлення, попередження, оцінювання та прогнозування загроз безпеці державних інформаційних ресурсів, визначення рівня захисту інформації від несанкціонованих дій в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Держспецзв’язку, Держкомтелерадіо,  Мін’юст.

2008 – 2009 роки;

 

визначення загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів, у тому числі щодо захисту прав інтелектуальної  власності.

Мінтрансзв’язку, МОН.

Грудень 2007 року;

 

визначення основних засад запровадження та функціонування систем забезпечення електронних бірж, аукціонів і депозитаріїв.

Мінекономіки, Мінтрансзв’язку, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади.

2010 рік.

 

16.     Забезпечити реалізацію податкових стимулів інноваційно-інвестиційного спрямування, зокрема для підприємств, що провадять діяльність у сфері інформатизації, з урахуванням Концепції реформування податкової системи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 56 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 13, ст. 481), після прийняття Податкового кодексу України.

Мінфін, Мінтрансзв’язку, Мінекономіки, Мін’юст.

2010 рік.

 

17.  Підготувати пропозиції щодо стимулювання  інвестиційної діяльності у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Мінекономіки, Мінфін, Мінтрансзв’язку.

2007 – 2008 роки.

 

18.   Забезпечити обов’язкове висвітлення на веб-сайтах органів виконавчої влади інформації про інвестиційні об’єкти, їх характеристики,  механізми залучення коштів для інноваційного інвестування підприємств.

Мінтрансзв’язку, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

2007 – 2015 роки.

19.    Забезпечити представлення через засоби масової інформації зарубіжних країн та під час проведення заходів міжнародного характеру інвестиційних проектів у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Держкомтелерадіо, Мінекономіки, Мінтрансзв’язку, інші центральні та місцеві органи    виконавчої влади.

2007 – 2015 роки.

 

20.  Сприяти залученню коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації першочергових інвестиційних  проектів у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Мінекономіки,  Мінтрансзв’язку, інші центральні органи виконавчої влади.

2007 – 2015 роки.

 

21. Прискорити укладення двосторонніх угод про взаємне визнання сертифікатів відповідності у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій, насамперед з країнами ЄС.

Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади.

2007 – 2010 роки.

 

22.   Сприяти участі підприємств, установ та організацій у міжнародних виставках з питань інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Мінтрансзв’язку, Мінекономіки, Держкомтеле­радіо, МЗС.

2007 – 2015 роки.

 

23. Забезпечити функціонування Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів.

Мінтрансзв’язку, Держспецзв’язку.

Постійно.

 

24.Розробити положення про проведення експертиз та рейтингових оцінок національних електронних інформаційних ресурсів.

Держкомтеле­радіо.

2008 рік.

25.   Створити електронний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, інформаційних агентств, друкованих засобів масової інформації та забезпечити доступ до них через Інтернет.

Держкомтелерадіо.

2007 – 2008 роки.

26.  Створити та забезпечити введення в експлуатацію мережі цифрового наземного телерадіомовлення.

Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо.

2008 – 2015 роки.

 

27.  Розробити методичні рекомендації з питань побудови телекомунікаційної основи інформаційної інфраструктури відповідно до стандартів ЄС.

Мінтрансзв’язку.

2008 – 2015 роки.

 

28. Сприяти впровадженню технологій швидкісної передачі даних з використанням радіодоступу по всій території України.

Мінтрансзв’язку.

2007 – 2010 роки.

 

29.  Включити до складу Національної програми інформатизації, у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 35, ст. 1308),  завдання (проекти) з питань:

інформатизації охорони здоров’я, у тому числі розвитку телемедицини;

створення єдиної бази даних культурних цінностей, доступної через Інтернет;

створення і функціонування Єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи правоохоронних органів;

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у видавничу сферу;

формування національної інфраструктури геопросторових даних;

створення бази даних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

створення системи моніторингу та прогнозування стану навколишнього природного середовища у системі Держводгоспу;

створення інформаційно-аналітичної системи управління лісовим господарством на базі геоінформаційних технологій;

інформатизації діяльності органів місцевого самоврядування.

Мінтрансзв’язку, інші центральні органи виконавчої влади.

2007 – 2011 роки.

 

30. Розробити порядок створення та визначити вимоги до експлуатації сучасних комплексів та засобів захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Держспецзв’язку.

2007 – 2015 роки.

 

31. Визначити механізми визначення рівня захисту інформаційно-телекомунікаційних систем від несанкціонованого доступу та створити засоби накопичення і аналізу даних про вчинення та/або спроби вчинення в інформаційно-телекомунікаційних системах несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів.

Держспецзв’язку.

2008 – 2009 роки.

 

32.Створити типовий комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу з метою застосування в інформаційно-телекомунікаційних системах для забезпечення захисту інформації від загроз порушення цілісності, конфіденційності та доступності із здійсненням адміністративного керування доступом в автоматизованих системах.

Держспецзв’язку, Мінтрансзв’язку.

2008 – 2009 роки.

 

33.  Забезпечити розвиток та функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку.

Держспецзв’язку, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

2007 – 2015 роки.

 

34.Забезпечити розвиток національних, галузевих і регіональних інформаційних систем, мереж та електронних ресурсів, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади.

2008 – 2009 роки.

35.Розробити концепцію та план заходів щодо впровадження у центральних органах виконавчої влади електронної системи "Електронне міністерство", забезпечивши реалізацію пілотного проекту цієї системи в Головдержслужбі.

Головдержслужба, Мінтрансзв’язку, інші центральні органи виконавчої влади.

2007 – 2009 роки.

 

36.  Сприяти реалізації пілотного проекту з надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на основі електронної інформаційної системи “Електронний регіон" у визначеній облдержадміністрації.

Мінтрансзв’язку, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

2007 – 2008 роки.

 

37.Підготувати пропозиції щодо впровадження в центральних та місцевих органах виконавчої влади систем "Електронне міністерство" і “Електронний  регіон".

Мінтрансзв’язку, Головдержслужба, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

2009 – 2010 роки.

38.Підготувати методичні рекомендації щодо розроблення регіональних програм інформатизації.

Мінтрансзв’язку.

Грудень 2007 року.

 

39.  Підготувати пропозиції щодо прискорення розвитку комп’ютерної інфраструктури на основі GRID та інших перспективних технологій.

МОН, Національна академія наук.
2008 рік.

 

40.  Забезпечити створення мережі пунктів колективного доступу до глобальних інформаційних систем з використанням широкосмугових технологій.

Мінтрансзв’язку.
2007 – 2011 роки.

 

41. Забезпечити реалізацію спільного проекту МОН, Представництва ООН в Україні та Всеукраїнської асоціації комп’ютерних клубів “Розвиток доступу до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій населення на основі партнерства між школами і комп’ютерними клубами" із створенням пунктів колективного доступу до Інтернет у наукових установах, навчальних, культурних та громадських закладах.

МОН.

2007 – 2009 роки.

 

42.  Забезпечити надання з використанням Інтернет загальнодоступних послуг щодо:

передплати на періодичні друковані видання України та зарубіжних країн.

Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо.

Грудень 2007 року;

забезпечення захисту та підтвердження отримання електронних повідомлень.

Мінтрансзв’язку.

2008 – 2009 роки.

 

43. Створити веб-портал електронних каталогів періодичних друкованих видань України та зарубіжних країн.

Мінтрансзв’язку.

2007 – 2008 роки.

 

44.Розробити галузеву програму розвитку телерадіомовлення в Інтернеті із залученням державних телерадіоорганізацій.

Держкомтелерадіо.

2008 – 2009 роки.

 

45.  Створити веб-портал "Інтернет-мовлення".

Держкомтелерадіо, Мінтрансзв’язку.

2008 – 2009 роки.

 

46.  Розробити методичні рекомендації щодо використання Інтернету під час проведення опитувань населення.

Держкомтелерадіо, інші центральні органи виконавчої влади.

2008 – 2009 роки.

 

47. Забезпечити розміщення на веб-сайтах органів виконавчої влади інформації про перелік, умови та порядок надання адміністративних послуг.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

 

48.   Розробити технічні регламенти впровадження та функціонування систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Мінтрансзв’язку, Держспецзв’язку, Національна академія наук.

2007 – 2015 роки.

 

49.  Забезпечити впровадження та функціонування в усіх центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Мінтрансзв’язку, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2007 – 2010 роки.

 

50. Забезпечити викладання з використанням мультимедійних технологій предметів і дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах.

МОН.
2007 – 2015 роки.

 

51. Розробити навчальні програми з підготовки спеціалістів у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій з урахуванням сучасного стану її розвитку.

МОН, Мінтрансзв’язку.

2008 – 2009 роки.

 

52.  Запровадити у вищих навчальних закладах відповідно до потреб ринку підготовку фахівців за новими спеціальностями у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій.

МОН, Мінтранс­зв’язку.

2008 рік.

 

53. Сформувати на базі навчальних і науково-дослідних закладів загальнодержавну мережу дистанційної освіти з використанням електронних бібліотечних фондів.

МОН, Мінтрансзв’язку, Головдержслужба, інші центральні органи виконавчої влади.

2010 – 2015 роки.

 

54.   Забезпечити співпрацю із структурами ЄС, зокрема Генеральним Директоратом Європейської комісії з питань інформаційного суспільства.

Мінтрансзв’язку, інші центральні органи виконавчої влади.

Постійно.

 

55.  Забезпечити участь Адміністрації зв’язку та радіочастот України у роботі керівних і робочих органів Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), Форумі ООН з управління Інтернетом, Всесвітній асамблеї стандартизації електрозв’язку МСЕ, дослідних комісій і робочих груп з питань розвитку інформаційного суспільства.

Мінтрансзв’язку.

Постійно.

 

56.Провести аналіз стану виконання міжнародних договорів та зобов’язань України і підготувати пропозиції щодо розширення співпраці з міжнародними урядовими та неурядовими установами з питань розвитку інформаційного суспільства.

Мінтрансзв’язку, МОН, Національна академія наук.
2007 – 2008 роки.

 

57. Здійснити заходи щодо подальшої розбудови національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі та її інтеграції до Транс’європейської електронної науково-освітньої мережі GEANT.

МОН, Національна академія наук. 2007 – 2008 роки.

 

 

Источник: www.kmu.gov.ua

Twitter
SocButtons v1.5

Добавить комментарий

Обращайтесь к посетителям сайта так, как вы хотите чтобы они обращались к вам

Допрос

Ваш провайдер?

Воля - 11.7%
Укртелеком - 22.1%
Киевстар - 12.7%
Фринет O3 - 3.1%
Датагруп - 3.2%
Триолан - 5.7%
Вега - 2.9%
Тенет - 1.4%
Airbites - 1.7%
Фрегат - 1.9%
Билинк - 0.8%
Ланет - 2.3%
Другой - 18.8%
Кто здесь? - 11.9%

Количество голосов: 17826
Голосование в этом опросе окончено Включено: 15 Дек 2021 - 00:00
Вы здесь: Главная Пресса Утвержден план мероприятий по развитию информационного общества в Украине