Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні

ПОСТАНОВА Верховної Ради України

"Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, що додаються.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України під час підготовки програм діяльності Кабінету Міністрів України, а також розробки проектів державних програм економічного і соціального розвитку України та проектів законів про Державний бюджет України на 2007 рік та наступні роки, інших проектів законів України, прийнятті нормативно-правових актів, які стосуються питань розвитку інформаційного суспільства, враховувати рекомендації, зауваження та пропозиції, висловлені учасниками парламентських слухань.
3. Кабінету Міністрів України до 15 вересня 2006 року поінформувати Верховну Раду України щодо виконання Рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією Постановою.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на комітети Верховної Ради України з питань науки і освіти та з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв’язку.


Голова Верховної Ради
України В.ЛИТВИН

м. К и ї в
1 грудня 2005 року
№ 3175-ІV 

 

СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 1 грудня 2005 року
№ 3175-IV


РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань з питань розвитку
інформаційного суспільства в Україні


Учасники парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, які відбулися 21 вересня 2005 року, відмічають, що ці слухання викликали велику заінтересованість громадськості, наукових і освітянських установ, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також відповідних міжнародних організацій, предметом діяльності яких є розбудова інформаційного суспільства.
Учасники парламентських слухань вважають, що в Україні є необхідний історичний та сучасний досвід для розвитку інформаційного суспільства, зокрема:
ще на початку 50-х років ХХ століття в Україні було створено третій у світі комп’ютер (після США та Великобританії), сформовано всесвітньо відому школу кібернетики та обчислювальної техніки під керівництвом академіків Лебедєва С.А. і Глушкова В.М., започатковано наукові напрями – штучний інтелект, багатопроцесорні електронні обчислювальні машини, теорія самоорганізації, системний аналіз та інші, завдяки яким світова кібернетика піднялася на новий якісний рівень;
сформовано правові засади побудови інформаційного суспільства; прийнято закони України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" та "Про Національну програму інформатизації", інші нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини щодо створення інформаційних електронних ресурсів, захисту інтелектуальної власності на ці ресурси, впровадження електронного документообігу, захисту інформації тощо;
Україна має висококваліфікований кадровий потенціал в інформаційній сфері, постійно зростаючий та поновлюваний парк комп’ютерної техніки, сучасні системи та засоби телекомунікацій, зв’язку, високу ступінь інформатизації банківської сфери.

Ці та інші передумови дозволяють вважати, що вітчизняний ринок інформаційно-комунікаційних технологій перебуває в стані активного становлення та за певних умов може стати фундаментом розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Разом з тим учасники парламентських слухань зазначають, що стан розбудови інформаційного суспільства в Україні порівняно із світовими тенденціями є недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям України, оскільки:
відсутні національна стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні та план дій щодо її реалізації;
немає координації зусиль державного і приватного секторів для ефективного використання наявних ресурсів;
ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів, спрямованих на виконання Національної програми інформатизації, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у соціально-економічну сферу, зокрема в сільське господарство, є низькою;
є відставання у впровадженні технологій електронного бізнесу, електронних бірж та аукціонів, електронних депозитаріїв, використанні безготівкових розрахунків за товари та послуги тощо;
рівень інформатизації окремих галузей економіки, деяких регіонів країни є низьким;
розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери є недостатнім;
створення національної інформаційної інфраструктури для надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним і фізичним особам інформаційних послуг з використанням Інтернету відбувається повільно;
рівень комп’ютерної грамотності населення є недостатнім, впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій - повільним;
рівень інформаційної представленості України в Інтернет-просторі є низьким, а присутність в Інтернеті україномовних інформаційних ресурсів - недостатньою;
рівень державної підтримки виробництва засобів інформатизації, програмних засобів та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій не забезпечує всіх потреб економіки і суспільного життя;
спостерігаються нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних та телекомунікаційних засобів, поглиблення "інформаційної нерівності" між окремими регіонами, галузями економіки та різними верствами населення;
не вирішуються у повному обсязі питання захисту авторських прав на програмну продукцію, відсутні системні державні рішення, спрямовані на створення національних структур (центрів, технополісів і технопарків) з розробки конкурентоздатного програмного забезпечення.

Враховуючи світовий і вітчизняний досвід з розбудови інформаційного суспільства і визнаючи необхідність його подальшого розвитку в Україні з метою підвищення конкурентоспроможності країни, якості життя населення, результативності науки, якості освіти і охорони здоров’я, а також забезпечення створення нових робочих місць та надання можливостей для реалізації здібностей кожною людиною, учасники парламентських слухань п р о п о н у ю т ь :

Визнати розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування одним із пріоритетних напрямів державної політики.
Основними стратегічними цілями розвитку в Україні інформаційного суспільства вважати:
прискорення впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя, економіку України і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
забезпечення комп’ютерної грамотності населення, насамперед шляхом створення освітньої системи, орієнтованої на використання нових інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні всебічно розвиненої особистості;
створення національної інформаційно-комунікаційної інфра-структури та інтеграцію її із світовою інфраструктурою;
державну підтримку економічного зростання нових "електронних" секторів економіки (торгівлі, надання комунальних і банківських послуг тощо), вирішення нормативно-правових питань щодо електронної взаємодії;
створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед у сферах охорони здоров’я, освіти, науки, культури, охорони довкілля;
збереження культурної спадщини України шляхом електронного її документування;
державну підтримку використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій засобами масової інформації;
широке використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення державного управління, відносин між державою і громадянами, становлення електронних форм спілкування між державними органами і фізичними та юридичними особами;
досягнення ефективної участі всіх регіонів у процесах становлення інформаційного суспільства шляхом децентралізації і підтримки регіональних і місцевих ініціатив;
захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності інформації, захисту інформації про особу, підтримку демократичних інститутів, удосконалення правового урегулювання питань інтелектуальної власності та мінімізації ризику інформаційної нерівності;
удосконалення законодавства з регулювання інформаційних відносин;
удосконалення засобів інформаційної безпеки в умовах широкого використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
З метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні визначити стратегічними такі напрями і р е к о м е н д у в а т и :

1. Розробка та реалізація національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні

1) Президенту України розглянути можливість:
визнання розвитку в Україні інформаційного суспільства та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах суспільного життя, діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування одним із пріоритетів державної політики;
утворення при Президентові України консультативно-дорадчого органу - Національної ради з питань розвитку інформаційного суспільства;
включення основних питань з розбудови інформаційного суспільства в Україні до щорічних послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
спрямування діяльності певного центрального органу виконавчої влади на проведення державної політики з розвитку інформаційного суспільства в Україні;
2) Верховній Раді України:
забезпечити першочерговий розгляд відповідних законодавчих ініціатив з метою створення цілісної законодавчої системи з питань розвитку інформаційного суспільства;
ініціювати заходи із створення єдиного парламентського інформаційного простору для забезпечення ефективного міжпарламентського співробітництва;
3) Кабінету Міністрів України:
розробити із залученням представників наукових установ і громадських організацій, провідних фахівців та підприємців сфери інформаційно-комунікаційних технологій національну стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні та план дій з її реалізації, забезпечити включення основних питань з розбудови інформаційного суспільства в Україні до програм діяльності Кабінету Міністрів України, проектів державних програм економічного і соціального розвитку України;
провести роботу щодо удосконалення інформаційного законодавства України, зокрема стосовно приведення його у відповідність із правилами у цій сфері, визначеними міжнародно-правовими актами;
розробити концепцію інформаційного законодавства України, яка регулюватиме послідовність підготовки відповідних нормативно-правових актів, їх склад та змістовні вимоги до цих документів, пропозиції щодо внесення змін до цивільного, адміністративного і кримінального законодавства, пов’язаних з урахуванням особливостей розвитку інформаційного суспільства в Україні;
розробити проект інформаційного кодексу, проекти законів: про інформацію (нова редакція); про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу ринку цінних паперів в Україні (нова редакція); про внесення змін до Національної програми інформатизації стосовно визначення стратегічних напрямів розвитку інформаційного суспільства і вдосконалення механізмів реалізації державної політики у цій сфері, про програму впровадження електронного документообігу, здійснення експортно-імпортних операцій, сертифікаційних процедур з використанням електронного цифрового підпису; про електронну торгівлю, про охорону баз даних, про дистанційне навчання, про надання медичних послуг із застосуванням інформаційно-комп’ютерних технологій, про електронні послуги (щодо надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з використанням Інтернету), про встановлення відповідальності за незаконне розповсюдження рекламних електронних повідомлень;
забезпечити безумовне виконання норми статті 9 Закону України "Про Національну програму інформатизації" стосовно щорічного подання на розгляд Верховної Ради України разом з проектом Закону України про Державний бюджет України на наступний рік доповіді про стан інформатизації в Україні, завдань Національної програми інформатизації на наступні три роки, програми завдань (робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік із визначенням джерел фінансування;
розглянути можливість включення завдань з розвитку інформаційного суспільства до міжнародно-правових договорів щодо науково-технічного співробітництва та міжнародної технічної допомоги;
забезпечити уточнення змісту та завдань державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з метою актуалізації виконання заходів з розвитку інформаційного суспільства в Україні, сприяння підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних інформаційно-комунікаційних технологій;
доручити Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики розробити та впровадити нові національні стандарти та інші нормативні документи, технічні регламенти з питань інформаційно-комунікаційних технологій, гармонізувавши їх з відповідними міжнародними документами, зокрема електронного документа, електронного видання, у тому числі електронних підручників, навчальних посібників та засобів навчання;
доручити Національній академії наук України, Міністерству освіти і науки України, галузевим академіям наук внести пропозиції щодо забезпечення розширення участі українських вчених у міжнародних міждисциплінарних дослідженнях з питань інформаційного суспільства та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;
доручити Державному комітету статистики України забезпечити організацію і проведення державних статистичних спостережень за процесами розвитку інформаційного суспільства в Україні, узгодивши їх з міжнародними стандартами і методологією та підготувати пропозиції щодо внесення відповідних змін до Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 910.

2. Розвиток інформаційної інфраструктури

Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити сприятливі умови для:
створення та розвитку національної, галузевих і регіональних інформаційних систем, мереж та електронних ресурсів, у тому числі електронної інформаційної системи "Електронний Уряд"; інтегрованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема у сфері охорони здоров’я, освіти, науки, культури, довкілля;
становлення та розвитку національної системи супутникового зв'язку, ефірного та кабельного цифрового телебачення, прискорення переходу телерадіомовлення на цифрові технології, оптимізацію використання радіочастотного ресурсу, призначеного для телерадіомовлення;
розвитку національного сегмента мережі Інтернет, впровадження систем радіодоступу до цієї мережі в населених пунктах України, передусім – у центрах колективного доступу;
створення на основі фундаментальних та прикладних досліджень вітчизняними виробниками новітніх конкурентоспроможних інформаційно-комунікаційних технологій, засобів інформатизації і комп’ютерних програм, зокрема з відкритими кодами; підтримки діяльності спеціалізованих бізнес-інкубаторів, технопарків, центрів високих інформаційних технологій та інших інноваційних структур;
прискорення робіт, пов’язаних із розробкою, створенням та застосуванням суперкомп’ютерних систем;
сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема формування системи адміністративних, правових і економічних механізмів, які стимулюватимуть попит на інформаційну продукцію, залучення інвестицій в інформаційно-комунікаційні технології; розвитку конкуренції, просування вітчизняної продукції на міжнародний ринок; забезпечення оптимізації митного та податкового законодавства, при цьому розглянувши можливість зміни порядку проведення амортизаційних відрахувань на програмні, комп’ютерні та телекомунікаційні засоби і спрощення процедури тимчасового ввезення інноваційної продукції із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій;
активізації впровадження платіжних карток для безготівкових розрахунків за придбані товари, виконані роботи та надані послуги;
створення в електронній формі фондів архівів, бібліотек, музеїв та закладів культури, формування відповідних інформаційно-бібліотечних та інформаційно-пошукових систем з історії, культури, народної творчості, сучасного мистецтва України тощо, а також забезпечення широкого доступу населення до зазначених систем та ресурсів, зокрема шляхом розвитку систем електронних інформаційних ресурсів з відкритим доступом;
виконання зобов’язань щодо міжнародного співробітництва, спрямованого на розвиток інформаційної інфраструктури та забезпечення розширення участі України у відповідних міжнародних ініціативах;
2) доручити:
Міністерству транспорту та зв’язку України розробити державну програму розвитку телекомунікацій, передбачивши, зокрема, виконання завдань переходу на цифрове телерадіомовлення, у тому числі кабельне, підвищення якості послуг зв’язку і доступу до Інтернету, становлення та розвиток національної системи супутникового зв'язку, широке застосування безпроводових технологій доступу до телекомунікаційних мереж, прискорення переходу на цифрові телекомунікаційні технології;
Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України розглянути питання формування державної програми створення високопродуктивних засобів обчислювальної техніки, розробити концепцію та проект створення в Україні міжвідомчого суперкомп’ютерного центру, зокрема комп’ютерної інфраструктури на основі Grid-технологій.

3. Забезпечення повсюдного доступу до
телекомунікаційних послуг

1) Кабінету Міністрів України:
сприяти створенню спеціалізованих бізнес-інкубаторів, технопарків, технополісів, центрів високих інформаційних технологій та інших інноваційних структур з інформаційно-комунікаційних технологій;
забезпечити створення в усіх населених пунктах України можливостей для доступу до Інтернету, зокрема шляхом розбудови мережі пунктів колективного доступу;
провести конверсію радіочастотного ресурсу на користь цивільних користувачів;
визначити стратегію розвитку універсальних телекомунікаційних послуг, створити фонд універсальних послуг для забезпечення доступу малозабезпечених верств населення до цих послуг, розробити юридичний та фінансово-економічний механізми функціонування зазначеного фонду;

2) Національній комісії з питань регулювання зв’язку України:
завершити створення нормативної бази, формування якої передбачено Законом України "Про телекомунікації";
визначити найбільш сприятливі технічні, організаційні, економічні і комерційні умови взаємопідключення телекомунікаційних мереж різних операторів, розробивши методику формування тарифів за доступ до телекомунікаційних мереж;
забезпечити прозорість механізмів розподілу радіочастотного ресурсу.

4. Стимулювання розвитку послуг для населення та у сфері бізнесу із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій

1) Кабінету Міністрів України:
розробити заходи щодо впровадження механізмів надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з використанням Інтернету;
продовжити роботи зі створення інтегрованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади, зокрема єдиної автоматизованої системи контролю за виконанням Державного бюджету України, елементом якої має стати інформаційно-аналітична система Рахункової палати;
забезпечити підвищення ефективності та прозорості державних закупівель, передбачивши здійснення електронних державних закупівель;
урахувати завдання, пов’язані з розвитком інформаційного суспільства в Україні, при підготовці концепції соціальної політики на період до 2015 року та концепції подальшого реформування соціального захисту населення, передбачивши, зокрема, вжиття заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій особами з обмеженими фізичними можливостями;
забезпечити розробку та впровадження заходів щодо стимулювання інвестиційної діяльності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій;
доручити Міністерству охорони здоров’я України розробити програму інформатизації охорони здоров’я, передбачивши, зокрема, формування єдиного інформаційного простору системи охорони здоров’я із застосуванням стандартів ведення електронної інформації про пацієнта, розширення надання медичних послуг із застосуванням інформаційно-комп’ютерних технологій;
доручити Міністерству аграрної політики України розробити проект програми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрному секторі економіки;
доручити Міністерству економіки України розробити заходи щодо розвитку і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфері бізнесу, передбачивши розробку відповідних технічних регламентів ведення електронного бізнесу;

2) Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у межах своїх повноважень враховувати у програмах соціально-економічного розвитку регіонів завдання з розвитку інформаційного суспільства.

5. Створення загальнодоступних електронних
інформаційних ресурсів

Кабінету Міністрів України:
активізувати роботи зі створення загальнодоступних національних електронних інформаційних ресурсів, зокрема науково-технічної та економічної інформації в електронній формі;
розробити пропозиції щодо законодавчого врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із захистом авторських прав стосовно творів у електронній формі, зокрема розміщених в Інтернеті;
організувати розробку і затвердження комплексу науково-технічних програм на період 2006–2010 років, спрямованих на забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, зокрема програм та проектів з питань нанофізики та наноелектроніки, розвитку техніки та технологій надвисоких частот, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтегрованого знання, створення української лінгвістичної системи та лінгвістичного порталу в Інтернеті;
забезпечити істотне розширення доступу населення до інформаційних ресурсів та систем надання інформаційних послуг органами державної влади та органами місцевого самоврядування із застосуванням Інтернету, зокрема щодо оприлюднення проектів відповідних нормативно-правових актів, впровадження нових форм взаємодії з громадськістю з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій (стосовно опитувань, консультацій, громадських експертиз тощо);
розробити типове положення про архів електронних документів, затвердити правила щодо обов’язкового зберігання цих документів;
доручити Міністерству культури і туризму України підготувати пропозиції щодо розвитку електронних бібліотек, збереження культурної спадщини України шляхом її електронного документування та забезпечення розміщення інформації закладів культури України в Інтернеті;
доручити Міністерству освіти і науки України прискорити розробку проекту державної програми стосовно впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти і науки, передбачивши заходи із забезпечення комп’ютерної грамотності населення, створення національної науково-освітньої мережі, розбудови єдиного цифрового науково-освітнього простору, централізованого доступу до світових електронних ресурсів та інтеграцію у світовий науково-освітній простір, розробку відповідних навчальних програмних засобів та електронних науково-технічних, освітніх та навчально-методичних ресурсів, зокрема підручників, навчальних посібників, методичних розробок та забезпечення відкритого безкоштовного Інтернет-доступу до цих ресурсів, створених за рахунок коштів Державного бюджету України.

6. Забезпечення інформаційної безпеки

1) Президенту України доручити Раді національної безпеки і оборони України:
проаналізувати стан та перспективи забезпечення інформаційної безпеки як невід’ємної складової національної безпеки України, зокрема виконання віднесених до її повноважень завдань (проектів) Національної програми інформатизації;
розробити програму заходів із забезпечення інформаційної безпеки України;
підготувати пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері забезпечення інформаційної безпеки, у тому числі щодо складу, послідовності і порядку підготовки відповідних актів;
внести пропозиції щодо підвищення рівня координації діяльності органів виконавчої влади щодо виявлення, оцінки і прогнозування загроз інформаційної безпеки, запобігання цим загрозам та забезпечення ліквідації їх наслідків;

2) Верховній Раді України:
прискорити розгляд проектів законів, які регулюють суспільні відносини та права громадян, пов’язані з інформаційною безпекою, зокрема щодо захисту персональних даних та перехоплення телекомунікацій;
розглянути питання щодо впровадження програмних засобів лінгвістичної підтримки і експертизи законопроектів;

3) Кабінету Міністрів України:
вжити заходів щодо приєднання до Конвенції про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру, прийнятої Радою Європи 28 січня 1981 року;
прискорити підготовку пропозицій щодо внесення змін до законів України у зв’язку з ратифікацією Верховною Радою України Конвенції про кіберзлочинність, прийнятої Радою Європи 23 листопада 2001 року;
розглянути питання щодо розробки державної програми з протидії комп’ютерній злочинності;

4) Службі безпеки України:
вжити заходів щодо розвитку інфраструктури систем криптографічного та технічного захисту інформації;
забезпечити подальший розвиток Національної системи конфіденційного зв’язку;
вжити необхідних заходів, у тому числі попереджувального та профілактичного характеру, з протидії комп’ютерній злочинності;
активізувати роботи з розробки та впровадження у виробництво сучасних високошвидкісних засобів криптографічного захисту інформації;
підготувати пропозиції щодо підвищення ефективності координації створення і впровадження спеціальних технічних засобів на телекомунікаційних мережах;
підготувати пропозиції щодо визначення та захисту критичних інформаційних інфраструктур.

7. Участь громадськості у прийнятті рішень

1) Верховній Раді України регулярно проводити "Дні Уряду України" та парламентські слухання з питань розбудови інформаційного суспільства в Україні;

2) Кабінету Міністрів України забезпечити підготовку і подання на розгляд Верховної Ради України щорічної національної доповіді про стан розвитку інформаційного суспільства, її опублікування та розміщення в мережі Інтернет;

3) органам державної влади та органам місцевого самоврядування забезпечити оприлюднення інформації про виконання Рекомендацій парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, залучати представників громадськості до розробки галузевих та регіональних програм (заходів) з питань розвитку інформаційного суспільства;

4) представникам об’єднань громадян та їх спілок здійснювати постійний громадський контроль за виконанням Рекомендацій парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, а свої пропозиції з цього питання подавати до комітетів Верховної Ради України з питань науки і освіти та з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв’язку;

5) Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти разом з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України щорічно проводити відповідні слухання або відкриті засідання, на яких розглядати стан виконання Рекомендацій парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, заслуховуючи відповідну інформацію Кабінету Міністрів України, та про результати слухань і засідань інформувати Верховну Раду України. Twitter
SocButtons v1.5

Комментарии  

 
0 #1 Сергей Ращупкин 13.04.2009 19:20
У мене в зв’язку з цим запитання до фахівців державної служби: чи є обов’язковим використання у своїй роботі комп’ютеру керівником державним службовцем, наприклад, управління Державної податкової інспекції району? Відповідь прошу аргументувати.
Цитировать
 

Добавить комментарий

Обращайтесь к посетителям сайта так, как вы хотите чтобы они обращались к вам

Допрос

Ваш провайдер?

Воля - 11.7%
Укртелеком - 22.1%
Киевстар - 12.7%
Фринет O3 - 3.1%
Датагруп - 3.2%
Триолан - 5.7%
Вега - 2.9%
Тенет - 1.4%
Airbites - 1.7%
Фрегат - 1.9%
Билинк - 0.8%
Ланет - 2.3%
Другой - 18.8%
Кто здесь? - 11.9%

Количество голосов: 17826
Голосование в этом опросе окончено Включено: 15 Дек 2021 - 00:00
Вы здесь: Главная Пресса Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні